Vår «Bibel» er personen Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske. Det såkalte Hebreerbrevet begynner slik: Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"Are Karlsens blog" - 5 new articles

  1. Det normative i mitt liv er personen Jesus Kristus
  2. Kirken må igjen bli katolsk
  3. Det tredje møtet i den nye husmenigheten - med en «ny» verdi
  4. Kristus fyller alt i alle
  5. Den pinsekarismatiske bevegelsen - et enormt potensiale
  6. More Recent Articles

Det normative i mitt liv er personen Jesus Kristus


Vår «Bibel» er personen Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske. Det såkalte Hebreerbrevet begynner slik:

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen.

Alle er enig om at Jesus har levd. Altså var han et menneske.

Noen av oss tror at han stod opp igjen fra de døde, basert på apostlenes vitnesbyrd, som vi finner troverdig.

Å stå opp fra de døde etter en slik død, er over naturen, overnaturlig. Det som er over naturen, er pr. definisjon Gud. Altså tror vi at Jesus var både menneske og Gud.

 
Du finner historien i Bibelen. Gud kom til jorden, han levde som en fattig, uten egen eiendom, han talte, han led, han døde og han stod opp igjen, som den som beseiret ondskapen og døden.

Den kristne tro bygger på Jesus og intet annet. Jesus sa: Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Siden det er Gud som gir budene, plasserer Jesus seg dermed i Guds sted.

Hva er nytt med dette budet? Det nye er at personen Jesus er normen: … slik jeg har elsket dere. Han sa også: Jeg er veien, sannheten og livet. Paulus sa: Han fyller alt i alle. For å ta fram andre sterke utsagn i Bibelen om personen Jesus.

Dersom Jesus stod opp fra de døde, hvilket er Bibelens og kirkens budskap, er han pr. definisjon Gud. Og dermed er det han sa og gjorde også pr. definisjon vår norm. Det normative i mitt liv er Jesus.

Den kristne tro bygger ene og alene på personen Jesus Kristus, og en relasjon til han, formidlet av Den hellige ånd.

Med dette utgangspunktet, som er en eksistensiell klippe, kan man bevege seg ut i verden. Og for eksempel lese Det gamle testamente, som gir forspillet til evangeliet, det glade budskapet
    

Kirken må igjen bli katolsk

Jeg har foretatt en reise. Den har tatt meg mange år, ja, hele livet. Jeg er kommet fram til at kirken igjen må bli katolsk.

Katolsk betyr ifølge Wikipedia alminnelig. Jeg tenker at kirken må bli mer katolsk, i betydningen alminnelig. Og ikke minst mer katolsk enn hva Den katolske kirke er, fordi den er ikke mye alminnelig. Og mer alminnelig enn hva tradisjonelle menigheter ofte er.

Det som er typisk for Jesus og evangeliet, er hvor alminnelig alt er. Jesus oppholdt seg ikke mye i Jerusalem, jødenes religiøse senter. Han oppsøkte heller aldri maktens korridorer i Roma. Jesus holdt seg til alminnelige mennesker.

Av alminnelige mennesker skapte han den alminnelige kirken, og ba dem holde sammen i kjærlighet i sine alminnelige hjem. Som det sentrale elementet i fellesskapet, definerte han et måltid av alminnelig brød og drikke, og illustrerte på den måten det sentrale elementet i troen, sin egen død: Brødet som brytes.

Gudstjenesten, ifølge Jesus og apostlene, «forrettes» i det alminnelige livet, ikke i «gudstjenester» ledet av menn som kler seg ut. Gudstjenesten skjer i det alminnelige livet vi lever som kristne.

Jeg er kommet til veis ende: Kirken må bli igjen bli katolsk.
    

Det tredje møtet i den nye husmenigheten - med en «ny» verdi

Vi har nå hatt tre møter i vår nye husmenighet. De to første møtene dreide seg om verdier.

Jeg er glad for at vi som nå møtes kommer inn i fellesskapet med de samme verdiene. Ikke slik at de andre har sluttet seg til mine verdier. Nei, alle har med seg de samme verdiene i utgangspunktet. Ikke helt overraskende, siden vi alle har delt fellesskap i husmenighet tidligere for noen år siden. Men mennesker kan endre seg. Vi har de samme verdiene, kombinert med mer erfaring og forhåpentligvis visdom.

Min følelse er at "andre etappe" vil bringe oss videre. I første etappe la vi et grunnlag som vi nå bygger videre på. 

Det siste møtet handlet blant annet om nattverden. Jeg minnet om Paulus ord: «… når dere kommer sammen til måltid …». Å komme sammen til måltid var normen blant de første kristne. De kom sammen til måltid på den mest naturlige måten, ikke i kirker, men i sine hjem. Ikke til et kunstig oblat-måltid, men et fellesskapsmåltid, hvor det å bryte brødet innebar at man mintes Jesu´ død. Vi var enige om at nattverden hørte naturlig med i våre samlinger.

Det var også inspirererende å oppleve at den første iveren og kjærligheten fortsatt gjorde seg gjeldende med uforminsket styrke, kanskje i enda større grad enn tidligere. Dette var ingen «brente barn» som møttes. Iveren etter å nå ut og «samle inn» alle gamle bekjente som behøvde støtte og omsorg, var sterk. Jeg har nok aldri i mitt liv delt fellesskap med så frimodige og ivrige troende. Om noe kan kalles total frimodighet, så er det det jeg ser hos mine stridskamerater.

Basert på våre erfaringer fra "første etappe", er vi forberedt på problemer. Men tror vi er bedre rustet til å takle dem. Vårt håp står til Den hellige ånd, - hans ledelse, utrustning og kraft.

Jeg legger en ny verdi til listen: Brød - ikke oblater.
    

Kristus fyller alt i alle

Det som ofte er typisk for vranglære, er at den reduserer Kristi betydning. Det er faktisk ikke mulig å gjøre Kristus for stor. Paulus sier om Kristus: Han fyller alt i alle. Dersom det er riktig, er det ikke plass til noe annet i våre liv som kristne, enn Kristus. Ikke engang loven. Ikke engang sabbatsbudet.

Hva er Guds bud i den nye pakt? Guds bud i den nye pakt er Kristi bud: Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre, slik jeg har elsket dere.

Hva er nytt med dette budet? Det nye er at Kristus er blitt normen. Kristus er blitt budet: "... slik jeg har elsket dere". Dette budet kommer ikke i tillegg til alle andre bud, det erstatter alle andre bud. Kristus fyller alt i alle.

Sabbaten har aldri handlet om fysisk hvile. Den handler om det fullbrakte verkets hvile. Gud hvilte ikke den syvende dag fordi han var sliten, men fordi hans skapelsesverk var fullbrakt.

Men synden kom inn i skaperverket, og Gud måtte gi sitt folk en pant på det kommende frelsesverket i Kristus, ved å gi dem en ukentlig sabbat i påvente av et nytt Guds verk, nemlig frelsesverket.

Guds verk er på nytt fullbrakt - i Jesus. Kristus er blitt vår sabbatshvile. Han som fyller alt i alle.

Vi følger ikke loven. Vi følger Kristus, som hans disipler. Det avgjørende for oss er ikke å kjenne loven, men å kjenne Kristus.

Men legemet tilhører Kristus, sier Paulus, og forklarer at loven og sabbaten bare er en skygge av legemet, Kristus. Men nå har legemet, Kristus, trådt fram, og da skal vi ikke lenger forholde oss til skyggen.

Hva da med søndagen? I ny-testamentlig lære er ikke søndagen "hviledagen". Søndagen er festdagen, hvor vi feirer Kristi oppstandelse.
    

Den pinsekarismatiske bevegelsen - et enormt potensiale

Jeg identifiserer meg med den pinsekarismatiske bevegelsen. Den er på mange måter en folkebevegelse, en grasrotbevegelse, slik kirken opprinnelig var.

Den har intet lederskap, ingen struktur. Den er som vinden, blåser dit den vil.

Det sies at det finnes 160 millioner karismatiske katolikker. Dersom du gjør søk på Google, ser du at temaet er høyaktuelt i katolske kretser. Og at det er et omstridt tema. Karismatiske katolikker går blant mange for å være dårlige katolikker. Fordi man synes de legger seg til en protestantisk praksis.

Det var i så henseende interessant å høre om den katolske kirke i Drammen som har et lovsangskor som synger Åge Samuelsens «O, Jesus, du som fyller alt i alle».

Det er en kjent sak at katolikker ikke vil dele nattverd med andre kristne, i alle fall ikke protestanter. Katolikker som gjør slikt, risikerer å få en advarsel av presten. Men det er også en kjent sak at enkelte karismatiske katolikker opplever dette skillet som uutholdelig og bryter mønsteret. Det aner meg at 160 millioner karismatiske katolikker kan stelle i stand problemer i «strukturen». Slik de har gjort innen protestantismen. Det vil si om ikke problemer, så i allefall et stort mangfold av kirkesamfunn.

Dette mangfoldet bekymrer enkelte. Det er et tegn på splittelse, sies det. Jeg mener det ville vært tragisk om vi skulle gå tilbake til enhetskirken, med den korrumperende makten som den uvegerlig pånytt vil skape. Jeg er langt mindre redd for 40.000 kirkesamfunn, enn en kristenhet samlet under én pave. Den katolske kirke hadde ikke vært det den er i dag, om det ikke var for reformasjonen, selv om mange ser på den som en ulykke.

Men så kommer Den hellige ånd oss til hjelp og skaper enhet, - gjennom pinsekarismatikken. Slik jeg ser det har denne vekkelsen gitt kristne i alle kirkesamfunn den samme åndelige erfaringen, det samme språket og på mange måter den samme kulturen. Pinsekarismatikken er den sterkeste økumeniske kraft innen kristenheten. Innen protestantismen begynner skillelinjene mellom kirkesamfunn å få mindre og mindre betydning.

Hvorfor er en husmenighetsfreak som meg, så opptatt av pinsekarismatikk? Fordi det som er «motoren» innen pinsekarismatikken, er også motoren innen husmenighetsbevegelsen. Husmenigheter, slik mange av oss definerer dem, har intet lederskap og ingen institusjonell struktur. Og er interkonfesjonelle i den forstand at de tilhører ikke noe etablert kirkesamfunn, mens medlemmene kan ha ulike teologiske oppfatninger. Vi ønsker - i likhet med pinsekarismatikken - å være ledet av Ordet og Ånden.

Er bildet bare rosenrødt? Selvfølgelig ikke. Det er nok av utfordringer. Men det viktigste er potensialet. Det er enormt.
    

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "Are Karlsens blog."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy