Skrave har en gruppe landsbypedeller, der gennem flere år har brugt timer og materialer på at passe offentlige og fælles arealer i vores område, således at her ser pænt ud. Og det bliver bemærket. Ikke bare af os, der bor her, men også når der ...

Ros udefra og flere nyheder...


Ros udefra


Skrave har en gruppe landsbypedeller, der gennem flere år har brugt timer og materialer på at passe offentlige og fælles arealer i vores område, således at her ser pænt ud. 

Og det bliver bemærket. Ikke bare af os, der bor her, men også når der kommer gæster til langsvejs fra. Hanne og Leif Bertelsen fra Karup har været på cykeltur langs med Hærvejen og har lavet en lille digital bog om det. Herfra er disse to billeder hentet - begge fra Skrave Sogn: Vil du se hele beskrivelsen af cykelturen på Hærvejen og billederne herover i bedre kvalitet, så skal du kigge her: http://lgbertelsen.dk/cykelture/haervejen/web/mobile/index.html#p=52


Udraget og linket er skrevet med tilladelse fra forfatterens enke. 

    
 


Konstitution af Lokalrådet

Lokalrådet har konstitueret sig:

Formand: Tine Hv. Steensen
Næstformand: Frank Buur
Kasserer: Dorte Holm Hansen
Sekretær: Karsten Petersen
Medlem: Mogens Christensen

Suppleant: Berit Aa. Thuesen


Referat fra generalforsamlingen 23.02.19


1. Valg af dirigent
Karsten Nielsen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed gyldig.

2. Valg af protokolfører
Karsten Petersen valgt.

3. Valg af stemmetællere
Berit Thuesen og Britta Mølgaard Holst.

4. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
Poul Erik Osmundsen gennemgik årets arbejde i bestyrelsen.
I Landistriktsudvalget er Kim Nielsen fra Skodborg vor repræsentant. Vi har holdt fællesmøde med Skodborg, Jels og Øster Lindet om vore ideer og opgaver. Der var en del erfaringsudveksling. Vi aftalte at arbejde sammen om offentlig transport. Vi opnår mere, når vi står sammen.
På det årlige møde med kommunen fortalte vi om vore projekter og ønsker. Vi oplever stor lydhørhed fra politikernes side.
Foreningshuset: Lokalrådet står som bindeleddet til kommunen. Huset bliver brugt rigtig meget, hvilken kommunen også er glad for.
Vi har bidraget med informationer til et Forskningsprojekt om sundhed. Vi får resultatet, når det foreligger.
Poul Erik bad alle huske på, at alle de frivillige har en travl hverdag, og derfor kan ting tage tid.

Tine Steensen fortalte om Natur og turisme. Dialog med kommune og politi om Frihedsvej, hvor der køres lidt for stærkt. Vi får ingen fartbegrænsning, men der er opsat skilte med anbefalet hastighed. Politiets ATK-vogne kommer af og til på besøg. Stisystemet med vandreruter er populært. Der er information om stierne på hjemmesiden, og vi arbejder på en bedre skiltning.
Modtager gerne gode ideer til nye opgaver.
Reklamerede for logo til bilerne.

Mogens Christensen: Affaldsindsamling. Sidst i april. 25-30 børn og voksne deltog. Heldigvis var det beskedent med affald langs vejene. 

Dorte Holm Hansen: Fysisk og psykisk sundhed. Tour de Middag havde 60 tilmeldte. Stor succes. Stort forarbejde. Men alle er glade. Vi ser heldigvis mange af de nye borgere den dag. Har rådgivet Lintrup om projektet, og de har kopieret vort koncept.
Dorte nævnte Sundhedsambassadører under Vejen Kommune. 80 har meldt sig. Arrangementer begynder at skyde op rundt omkring i kommunen. Gode ideer modtages gerne.
Vi arbejder på at få en hjertestarter i Langetved. 28. april deltager vi i Hjerteforeningens indsamling, og det giver en gratis hjertestarter til Langetved. Berit Thuesen er tovholder.
Kursus i genoplivelse var stor succes. Det bliver formentlig gentaget.
Vi har deltaget i Landdistriktskonferencen. Der var mange gode ideer. Der er penge at hente til nye projekter.
Arrangementsudvalget lavede en aften med lokale fortællere. Stor succes. Gult program laves af arrangementsudvalget. Det bruges stadig meget i de små hjem.

Karsten Petersen: Landsbypedelordning. Det fungerer godt, og rygterne er løbet ud over kommune-grænsen, så vi har haft besøg af Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune, som er meget interesseret i ordningen.
Arbejdet i Bosætningsgruppen står stille lige nu.
Vi arbejder sammen med Skodborg, Jels og Øster Lindet lokalråd om emnet offentlig transport.
Karsten orienterede om nye tiltag inden for sortering af madaffald.

Frank Buur: Orienterede om mobildækning. Der er kommet mange svar på forespørgsel. Men der sker ikke noget lige nu. Arbejder videre på sagen.

Arne Jørgensen fortalte, at Rostgård Maskinstation har fået tilladelse af kommunen til at oprense og fylde det bløde areal langs Frihedsvej ved Frihedsbroen.
Simon Simonsen tilbød at lave en guidet tur for lystfiskere langs Kongeåen.
Charlotte Hammer fortalte om et nyt tilbud i SUIF, hvor man tilbyder borgere, der er i et genoptræningsforløb, at træne.
Beretningen blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af årsregnskab
Dorte Holm Hansen fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 7690,67 kr.
Udgifter til skiltning ved stierne er udskudt til 2019.
Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt for to år af gangen.
På valg er: Poul Erik Osmundsen, Tine Steensen og Mogens Christensen.
PEO ønskede ikke genvalg.
Valgt blev Frank Buur, Tine Steensen og Mogens Christensen.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg er: Frank Buur.
Berit Thuesen valgt.

9. Valg af revisor
På valg er: Finn Jacobsen, som blev genvalgt.

10. Valg af suppleant til revisor
På valg er: Arne Jørgensen. Også han blev genvalgt.

11. Eventuelt
Intet til referat


Dirigenten takkede af, og formanden takkede dirigenten og de fremmødte.

KP takkede Poul Erik Osmundsen for indsatsen som formand gennem mange år.
    
 


Tilbud til dig, der gerne vil ha det bedre......


”Få-det-bedre-holdet”

Har du til daglig smerter, som begrænser dig?
Og synes du det er træls og har lyst til at gøre noget ved det?

Kom 4 mandage og prøv af om let fysisk aktivitet gør det lettere at være dig. Aktiviteterne på holdet tilrettelægges efter hvilke behov, dem, der møder op første gang, har. Vi har gennem de senere år høstet erfaringer, så vi ved hvad der kan sænke blodtryk, dæmpe diabetes, lette rygsmerter og hovedpiner.

Datoer:  25. marts, 1. , 15. og 29. april kl. 20.00 til cirka 21.00

Det foregår i Skrave Foreningshus, Skravevej 14, 6630 Rødding

Instruktør: Charlotte

Tilmelding: Ingen – du møder bare op første gang. I vinklen mellem de to bygninger, som foreningshuset består af, er det døren til venstre, som du skal ind af.

Pris: 100 kr, som opkræves på et indbetalingskort efter holdet er færdigt. Ønsker du en Bodyagemåling, så koster det 75 kr. mere.


Med venlig hilsen
Skrave Fitness og Skrave UIF Gymastik
Skrave Fitne ss og Skrave UIF Gymnastik


    
 


Nyt tiltag: SamTræning


SamTræning

Har du allerede et træningsprogram fra Sundhedscentret
eller anden behandling, som du skal lave selv?

Og synes du det er træls at skulle gennemføre
træningen selv hjemme?


Kom 4 mandage og træn sammen med andre. Vi varmer op sammen, og har derefter adgang til både Skrave Fitness og de mange træningsmuligheder i Gymnastiksalen. Du medtager dit eget træningsprogram og gennemfører det.
Vi slutter så af sammen med fælles udstrækning og 10 minutters afspænding til rolig musik.

Bagefter sætter vi os i SamVærelset og får en kop kaffe sammen.

Datoer:  1. , 8., 15. og 29. april. (alle mandage i april undtagen 2. påskedag) kl. 10.00 til 11.15. Det foregår i Skrave Foreningshus, Skravevej 14, 6630 Rødding.

Instruktør: Ellinor

Tilmelding: Ingen – du møder bare op første gang. I vinklen mellem de to bygninger, som foreningshuset består af, er det døren til venstre, som du skal ind af.

Pris: 100 kr, som opkræves på et indbetalingskort efter holdet er færdigt.


Med venlig hilsen
Skrave Fitness og
Skrave UIF Gymnastik

    
 

Skrave Fitness


Kunne du tænke dig at være med på den videre succesfulde rejse med Skrave Fitness? Så deltag i det vigtige frivillige arbejde som medlem af bestyrelsen.

 

Skrave Fitness har siden opstarten i 2012 været igennem en del strabadser. Men nu, hvor gælden er tilbagebetalt og medlemmerne strømmer til, er betingelserne fremover rigtig gode.

Som medlem af bestyrelsen vil du få indflydelse på i hvilken retning Fitness i Skrave skal bevæge sig henad. Vi har 2 vigtige mål: at gøre Fitness til medlemmernes fitness, og forøge lokalområdets brug af Fitness.

 

Der er 3 begivenheder årligt:

- Marts: Generalforsamling med 1 forberende møde samt et efterfølgende konstituerende møde

- Juni: Vi planlægger en sognedyst til Idrætsugen

- Oktober/November: Inspirationsaften. Indtil videre har det været med en inviteret foredragsholder, men alle muligheder er åbne.

 

Derudover samarbejder vi løbende med Foreningsfitness/Bevæg Dig For Livet fra DGI for at gøre vores eksistensbetingelser så optimale som muligt.

 

Kontakt Karsten tlf. 40154975 eller Frank tlf 51923035 og hør nærmere om, hvad det indebærer at være frivilligt medlem af bestyrelsen. Du er også meget velkommen til at deltage i vores generalforsamling tirsdag 19/3 kl. 19 i Samværelset i Foreningshuset (Fitness)

    
 

More Recent Articles

 
You Might Like

Safely Unsubscribe ArchivesPreferencesContactSubscribePrivacy