Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017) Departament: Ensenyament ORDRE ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic. Enllaç: currículum. Això és només ...

Click here to read this mailing online.

Your email updates, powered by FeedBlitz

 
Here is a sample subscription for you. Click here to start your FREE subscription


"El blog del Pedagog" - 5 new articles

  1. Cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic
  2. Selecció i acreditació de centres formadors
  3. Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides 2017-18
  4. Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres 2017-18
  5. Atenció educativa a l'alumnat
  6. More Recent Articles

Cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/238/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de Laboratori Clínic i Biomèdic.Enllaç: currículum.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Selecció i acreditació de centres formadors

Referència: DOGC núm. 7480 (24/10/2017)Departament: EnsenyamentORDRE ENS/237/2017, de 17 d'octubre, per la qual s'estableix el procediment per a la selecció i acreditació de centres formadors i es regula el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes en aquests centres.Enllaç: selecció.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides 2017-18

Referència: DOGC núm. 7478 (20/10/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/2423/2017, de 29 de setembre, per la qual s'obre convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2017-2018 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.Enllaç: convocatòria.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres 2017-18

Referència: DOGC núm. 7477 (19/10/2017)Departament: EnsenyamentRESOLUCIÓ ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es crea el Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments, i s'obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.Enllaç: programa.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

Atenció educativa a l'alumnat

Referència: DOGC núm. 7477 (19/10/2017)Departament: EnsenyamentDECRET 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu.Enllaç: decret.

Això és només una part del contingut. Visiti el meu blog per a llegir la totalitat del text. Esto es sólo una parte del contenido. Visite mi blog para leer la totalidad del texto.

     

More Recent Articles


You Might Like

Click here to safely unsubscribe from "El blog del Pedagog."
Click here to view mailing archives, here to change your preferences, or here to subscribePrivacy